Hướng dẫn Quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Chủ biên:
PGS TS Lê Thị Luyến
TS Nguyễn Ngô Quang

Ban biên soạn:
GS TS Trương Việt Dũng
GS TS Phạm Ngọc Đính
PGS TS Nguyễn Trần Thị Giáng Hương
GS TS Nguyễn Công Khẩn
GS TS Nguyễn Văn Nguyên
PGS TS Lê Thị Luyến
PGS TS Nguyễn Trọng Thông
PGS TS Nguyễn Văn Tường
PGS TS Trịnh Văn Quỳ
TS Nguyễn Ngô Quang
GS TS Đỗ Đức Vân
ThS Võ Thị Nhị Hà
TS Phạm Ngọc Hùng

Xem bài viết