Chuyên ngành Nhi khoa Phát triển Hành vi và bác sĩ Nhi khoa Phát triển hành vi

Vậy bên cạnh vai trò của chuyên ngành Nhi khoa, Nhi khoa PT-HV quan tâm đến 5 bậc thang phát triển của trẻ. Đó là: Sức khoẻ thể chất; Năng lực xã hội, Trưởng thành cảm xúc; Phát triển ngôn ngữ& nhận thức; Kỹ năng giao tiếp & Kiến thức tổng quát.
 
Năm 2002, Chuyên ngành Nhi khoa PT-HV được chấp nhận tại Hoa kỳ như là ngành Nhi chuyên sâu và bác sĩ Nhi khoa PT-HV có nhiệm vụ lượng giá, tham vấn và cung cấp điều trị cho trẻ em, trẻ vị thành niên và gia đình với chuỗi vấn đề phát triển và bành vi bao gồm...
 
Xem bài viết