Thư thông báo lần 1 - Hội thảo khoa học Sơ sinh lần VI