Thông báo Hội Nghị Chu Sinh – Sơ Sinh thường niên ngày 30-11-2013

Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số………../HCS-SS                                                               ***************

   TP.Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 8  năm 2013 

 

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ CHU SINH – SƠ SINH THƯỜNG NIÊN

NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2013

Hội Chu sinh và Sơ sinh  TP Hồ Chí Minh (PANAH) đã được thành lập ngày 11/1/2011, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những tổ chức và cá nhân là những Bác sĩ, NHS, Điều dưỡng hoạt động, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc các thai phụ và trẻ sơ sinh. Mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp, hỗ trợ các Hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học có liên quan thông qua những chương trình đào tạo liên tục, những Hội nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ chức định kỳ hàng năm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, góp phần vào chăm sóc bà mẹ - trẻ SS và  sự nghiệp phát triển Ngành Y tế VN.

Theo chương trình thường niên Hội Sơ sinh Chu sinh Tp HCM, Bệnh Viện Từ Dũ TP HCM cùng Tổ chức L’ APPEL – CH Pháp sẽ tổ chức “ Hội nghị khoa học Chu sinh – sơ sinh Việt - Pháp  năm 2013” với chủ đề “ Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Chu sinh – Sơ sinh”

 

Thời gian: thứ bảy 30/11/2013 từ 7g30 - 16g30

Địa điểm dự kiến: Khách sạn EQUATORIAL – Q.5 – TP.HCM.

Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Đối tượng: Bác sĩ, NHS, điều dưỡng, CBYT trong lĩnh vực Sản Nhi  của 32 tỉnh.thành.

Dự kiến: 300- 350  đại biểu và khách mời.

 

Chuyên đề trình bày trong hội thảo: ‘Chẩn đoán tiền sản các di tật bào thai, nhiễm Rubella trong thai kỳ, cập nhật xử trí và điều trị  một số bệnh lý chu sinh - sơ sinh

 

Hội nghị cũng sẽ tặng 05 giường chiếu đèn 2 mặt Photobed Plus cho 05 bệnh viện còn khó khăn trong việc điều trị vàng da sơ sinh. 

 

Đề nghị các báo cáo viên có đề tài tham gia hôi nghị tiến hành đăng ký với ban tổ chức:

1.      Tên đề tài:  báo cáo trước ngày 15 tháng 9 năm 2013.

2.      Tóm tắt đề tài : báo cáo trước ngày 30 tháng 9 năm 2013

3.      Báo cáo toàn văn đề tài trước ngày 15 tháng 10 năm 2013: viết theo chuẩn qui định của bài báo cáo như qui định của tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh.

4.      Gởi bài báo cáo powerpoint trước ngày 30 tháng 10 năm 2013.
 

Các đề tài sẽ được BTC xét duyệt trong tuần thứ hai của tháng 11 năm 2013.

 

Rất mong được sự hỗ trợ của quí công ty tài trợ, quí đại biểu để hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng.                                                                                                 

                                                                                                                       TM. Ban Tổ Chức

Lieân heä ñaêng kyù tham döï baèng caùc hình thöùc sau:

1.      E-mail: dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com                                   PGS TS Ngô Minh Xuân

  1. Ñieän thoaïi: 08.54042822 hoaëc fax: 08.39255822                   Chủ tịch hội CS SS TP.HCM     

3.      Göûi thö veà ñòa chæ: Phoøng Keá Hoaïch Toång Hôïp –

      Beänh vieän Töø Duõ, 284 Coáng Quyønh - Q1 – TP.HCM