Thông báo Hội nghị chu sinh - sơ sinh ngày 24-11-2012