PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CHU SINH (2023 - 2026)

                                                                                        

     
              LIÊN CHI  HỘI
       CHU SINH – SƠ SINH
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
  
           HỘI APPEL
       THÀNH PHỐ LORIENT
        (CỘNG HÒA PHÁP)
 
 
LIÊN VIỆN - TRƯỜNG NAM BRETAGNE
 THÀNH PHỐ LORIENT
 (CỘNG HÒA PHÁP)
 
Mẫu 1 – Đăng ký
   Tên đơn vị:                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Tỉnh/Thành phố :                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 
                                                                                                                                                                                                        ……..….., ngày ……… tháng ….. năm 2023.
 
  Text Box: Ảnh 3 x 4
 

BẢN ĐĂNG KÝ
Tham gia Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Y học Chu sinh
 2023 - 2026
 
Kính gửi:
- Ban Chấp hành Liên Chi hội Chu sinh – Sơ sinh TP HCM,
- Ban Tổ chức Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Y học chu sinh.
1. Họ và tên y – bác sĩ chịu trách nhiệm thực hiện chính:
2. Giới tính:                                         3. Quốc tịch:
4. Chuyên khoa                                   Năm tốt nghiệp/ Đại học:
5. Đơn vị công tác hiện nay:                                                  
 Chức vụ:
6. Điện thoại:                                      Email:
7. Tên người hướng dẫn:
8. Đề tài Nghiên cứu khoa học
9. Mục tiêu đề tài:
10. Tính mới và sáng tạo
11. Kết quả nghiên cứu
12. Đóng góp gì trong hoạt động chăm sức khỏe người dân, đặc biệt là đối tưởng trẻ em có nguy cơ tàn tật. Lợi ích về mặt gia đình, xã hội….:
13. Thời gian bắt đâu thực hiện đề tài:
14. Thời gian hòa thành, công bố đề tài:
15. Hồ sơ kèm theo:
- Báo cáo tổng kết đề tài
- Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài (nếu có): Liệt kê các văn bản ứng dụng
- Sản phẩm công bố từ lết quả của đề tài (nếu có): Liệt kê các bài báo cáo
16. Danh sách các thành viên thực hiện đề tài
STT Họ và tên Đơn vị công tác Địa chỉ Điện thoại, email Ảnh Chữ ký
             
             
Xác nhận của đơn vị                                                 Người chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài
     (Ký, họ và tên)                                                                                (Ký, họ và tên)
Mẫu 2 – Trang bìa chính
Báo cáo tổng kết
TÊN ĐƠN VỊ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
 
ĐỀ TÀI THAM GIA GIẢI THƯỞNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CHU SINH
2023 - 2026
 
TÊN ĐỀ TÀI

Lĩnh vực Y học chu sinh
Chuyên ngành …………..…………..
(Ghi rõ chuyên ngành, chuyên khoa cụ thể)
 
Tình/Thành phố, Tháng/Năm
Mẫu 3 – Trang bìa phụ
Báo cáo tổng kết
TÊN ĐƠN VỊ
  
BÁO CÁO TỔNG KẾT
 
ĐỀ TÀI THAM GIA GIẢI THƯỞNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CHU SINH
2023 -2026

TÊN ĐỀ TÀI
 
Lĩnh vực y học chu sinh:
Người thực hiện chính của đề tài:    < Họ và tên >       Nam, Nữ:
                                                                                     Chuyên ngành:
Người hướng dẫn chính: < Chức danh khoa học, học vị, họ - tên)

Tình/Thành phố, Tháng/Năm
 
Mẫu 4 - Báo cáo tổng kết
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI
 
1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của người thực hiện. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.
2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài
2.1. Khổ giấy A4 (210x297mm) ; đóng bìa mica
2.2. Số trang tối đa là 80 trang (không tính Mục lục, Tài liệu tham khảo và Phụ lục) ; phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 ; paragraph 1,3 – 1,5 line ; lề trái 3cm ; lề trên – dưới – phải 2cm.
2.3. Số thứ tự ở chính giữa trang, phía trên.
2.4. Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có): tối đa là 40 trang. Tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản được trích dẫn.
2.5. Không gạch dưới các từ, câu trong báo cáo tổng kết. Viết lời cám ơn không được ký tên.
2.6. Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo tổng kết: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch ra tiếng Việt.
3. Cấu trúc báo cáo tổng kết
Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo thứ tự sau:
3.1. Bìa báo cáo;
a/ Trang bìa chính (Mẫu 2 - Trang bìa chính, Báo cáo tổng kết).
b/ Trang bìa phụ (Mẫu 3 – Trang bìa phụ, Báo cáo tổng kết): – Không đóng gộp vào Báo cáo tổng kết đề tài.
3.2. Mục lục.
3.3. Danh mục bảng biểu.
3.4. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự chữ cái).
3.5. Mở đầu.
3.6. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài.
3.7. Lý do chọn  đề tài.
3.8. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài.
3.9. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.10. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Trình bày thành các chương 1,2, 3…: nêu các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này.
3.11. Kết luận và kiến nghị:
a/ Phần kết luận: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện. Đánh giá những đóng góp mới của đề tài và khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu.
b/ Phần kiến nghị: Các đề xuất được rút ra từ kết quả nghiện cứu. Đề xuất về các nghiên cứu tiếp theo; các biện pháp cần thiết để có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của hoạt động chăm sóc sức khỏe chu sinh và sơ sinh. Các kiến nghị về cơ chế, chính sách.
3.12. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo là danh mục sách, báo, tài liệu các loại được sử dụng để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Cần sắp xếp các nguồn tài liệu và các sách xuất bản đã tham khảo để tiến hành đề tài, thông thường đươc trình bày theo thứ tự: Họ và tên tác giả, nhan để, các yếu tố về xuất bản; các văn bản được xếp theo trình tự: văn bản pháp quy, sách, báo, tạp chí, bài viết của các tác giả….; trong mỗi loại được xếp theo thứ tự chữ cái.
3.13. Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ hình vẽ, bảng liệt kê các tư liệu… để minh họa cho báo cáo tổng kết đề tài.
3.14. Đề tài Nghiên cứu khoa học phải tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp sở hữu trí tuệ. Đề tài nghiên cứu khoa học cần được kiểm tra qua người hướng dẫn (Turnitin) trước khi chấm điểm hoặc đánh giá các cấp.
 
Mẫu 5 – Xác nhận ứng dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 
                                                                                 ……..….., ngày ……… tháng ........ năm 2023.
 
VĂN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI
 
I- PHẦN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ
1/Thông tin chung về tác giả đề tài
Họ và tên                                                                Quốc tịch:
Ngày, tháng, năm sinh:
Số Căn cước công dân:                             Ngày cấp:                          Nơi cấp:
Chỗ ở hiện nay:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:                                                 Email:
Nơi công tác:
2/ Đề tài nghiên cứu khoa học
Tên đề tài:
Lĩnh vực:
Thời gian ứng dụng:
3/ Cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho tổ chức, cá nhân tạo ra đề tài
Tên cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:                                    Email:
Lĩnh vực hoạt động chính:
Họ tên người đứng đầu cơ quan:
4/ Nội dung ứng dụng của đề tài:
 
 
5/ Hiệu quả ứng dụng của đề tài:
Hiệu quả về chăm sóc sức khỏe chu sinh – sơ sinh:
Hiệu quả về kinh tế - xã hội:
Hiệu quả ứng dụng về môi trường
Hiệu quả các lĩnh vực khác (nếu có):

6/ Sản phẩm công bố trong lĩnh vực y học chu sinh từ kết quả của đề tài (ghi rõ tên tác giả, nhan đề và các yếu tố về xuất bản nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có)

Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan                                      Tác giả/ Đại diện tác giả đề tài
ccho tổ chức, cá nhân tạo ra đề tài có thẩm quyền                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
giao nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế                                                                                                            II- PHẦN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI
1/ Thông tin chung về tổ chức ứng dụng đề tài
Tên tổ chức:
Địa chỉ liên hệ:
Điển thoại:                                                 Email:
Số Quyết định thành lập:
Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính:
Họ và tên người đứng đầu tổ chức:
2/ Nội dung xác nhận
Nội dung đã ứng dụng của đề tài:
Hiệu quả của đề tài nghiên cứu khoa học về y học chu sinh:
Hiệu quả về kinh tế - xã hội:
                                                                                               Tổ chức ứng dụng đề tài
                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu xác nhận)
 
  Mẫu 6 – Trang bìa chính Sản phẩm công bố
TÊN ĐƠN VỊ

 SẢN PHẨM CÔNG BỐ KHOA HỌC
 
ĐỀ TÀI THAM GIA GIẢI THƯỞNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CHU SINH
2023 - 2026
 
TÊN ĐỀ TÀI
 
Lĩnh vực Y học chu sinh

Người thực hiện chính của đề tài:    < Họ và tên >       Nam, Nữ:
                                                                                     Chuyên ngành, chuyên khoa:
Người hướng dẫn chính: < Chức danh khoa học, học vị họ - tên)

Tình/Thành phố, Tháng/Năm

Mẫu 7 – Trang bìa phụ
Sản phẩm công bố
TÊN ĐƠN VỊ

 
SẢN PHẨM CÔNG BỐ KHOA HỌC
 
ĐỀ TÀI THAM GIA GIẢI THƯỞNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CHU SINH
2023 - 2026
 
TÊN ĐỀ TÀI
 
Danh mục các bài báo/ứng dung:
                                                                                                             1.
                                                                                                             2.
                                                                                                             3.
                                                                                                              ….
 
Tình/Thành phố, Tháng/Năm
 
Mẫu 8 – Trang bìa phụ
Sản phẩm công bố
SẢN PHẨM CÔNG BỐ KHOA HỌC
1/ Hình thức của sản phẩm công bố
1.1. Khổ giấy A4 (210 x 297mm): đóng bìa xanh
1.2. Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên
2/ Cấu trúc sản phẩm công bố
Sản phẩm công bố được trình bày theo hình thức sau
2.1. Bìa sản phẩm công bố khoa học:
a/ Trang bìa chính (Mẫu 6 – Trang bìa chính Sản phẩm công bố)
b/ Trang bìa phụ (Mẫu 7 – Trang bìa phụ Sản phẩm công bố)
2.2. Mục lục: Danh mục các bài báo/ ứng dụng
2.3. Minh chứng bài báo gồm: Bìa kỷ yếu/tạp chí, Bài
2.4. Minh chứng ứng dụng: Mẫu 5 – Xác nhận ứng dụng đề tài
Lưu ý:
+ Mục II- PHẦN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI: Nội dung này được thể hiện ở trang tiếp theo, không viết liền vào trang xác nhận của cơ quan chủ quản.
+ Đề tài có nhiều bài báo/ ứng dụng, giữa các bài báo/ứng dụng có trang màu để đánh dấu.