Nhân một trường hợp bệnh lý rối loạn chuyển hoá Galactose