ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TÌNH TRẠNG SUY GIÁP Ở TRẺ SINH NON DƯỚI 34 TUẦN TUỔI THAI TẠI BV NHI ĐỒNG 2

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TÌNH TRẠNG SUY GIÁP Ở TRẺ SINH NON DƯỚI 34 TUẦN TUỔI THAI TẠI BV NHI ĐỒNG 2

BS CKII Nguyễn Thị Kim Anh
BV Nhi Đồng 2