Cập nhật đồng thuận châu Âu 2022 về HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ RDS

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

Cập nhật đồng thuận châu Âu 2022 về HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ RDS
BS CKII Nguyễn Thị Từ Anh Khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ