Thông báo lần thứ 2 - Hội nghị Khoa học toàn quốc 2017