Thông báo lần thứ 2 - Hội nghị Chu sinh - Sơ sinh thường niên lần IX