Open Day 24/4/2015 Học bổng nghiên cứu Tiến sĩ

Phòng Hợp tác Quốc tế kính chuyển đến Quí thầy, cô thông tin này. Quý thầy cô tham khảo và chuyển đến bạn bè đồng nghiệp quan tâm giúp em.

Trân trọng cảm ơn Quí thầy, cô.

International Cooperation Office 
Pham Ngoc Thach University of Medicine (PNTU)
86/2 Thanh Thai St., Dist.10, HCMC, Viet Nam. 
Tel: (0084 8)38 652 435 - Ext: 118
Fax: (0084 8)38 631 040

Director:
Prof.Nguyen Thanh Hiep, MD,PhD 
nguyenthanhhiep@yahoo.com

Secretary: Ms Huynh Truong Xuan An 
secri@pnt.edu.vn 
 
Bureau des coopérations internationales 
Université de Médecine Pham Ngoc Thach (UPNT)
86/2 Rue Thanh Thai,10e Arr, Ho Chi Minh-Ville, Viet Nam

Directeur:
A.Pr.Nguyen Thanh Hiep, MD, PhD
nguyenthanhhiep@yahoo.com

Secrétaire: Mlle Huynh Truong Xuan An 
secri@pnt.edu.vn