Công văn số 111 - V/v Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trẻ năm 2013 - 2014