Nghị định số 77/2013/NĐ-CP về chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.