Một vài lời dạy sâu sắc để lại hậu thế của Thầy Văn Như Cương--------------------- 
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Ban chấp hành Hội Y học Tp.HCM nhiệm kỳ VIII".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến banchaphanhhoiyhoc8+unsubscribe@googlegroups.com.
Để đăng lên nhóm này, hãy gửi email đến banchaphanhhoiyhoc8@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/banchaphanhhoiyhoc8/CAKuDX67Q%3DAuPmomjKK8AS-ATXVbOjRhBAwdsx6Pb8EKgfrBjmA%40mail.gmail.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.